Jaarrekening 2012 TOELICHTINGEN 1. Algemeen Stichting World Society for the Protection of Animals afdeling Nederland WSPA Nederland is statutair gevestigd te Utrecht, maar is feitelijk gevestigd aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP te Den Haag. Stichting WSPA Nederland heeft ten doel om voorlichting te geven, campagnes te voeren en fondsen te verwerven om via de internationale dierenbeschermingsorganisatie “World Society for the Protection of Animals” geregistreerd UK Charity 1081849 / Company No. 4029540 het internationale dierenbeschermingswerk wereldwijd te ondersteunen. 2. Waarderingsgrondslagen . Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijnen Fondsenwervende Instellingen”, zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de jaarverslaggeving. Waarderingsgrondslagen voor de balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de daarvoor berekende lineaire afschrijving. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden lineair berekend. De afschrijvingspercentages bedragen: Activa benodigd voor de bedrijfsvoering Vlottende activa De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden De overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 20,00% 68 - jaarverslag 2012 Pagina 67

Pagina 69

Interactieve digi-whitepaper, deze weekblad of artikel is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van evakbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication