Grondslagen voor de bepaling van overschotten en tekorten Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit eigen fondswerving, inclusief rentebaten en soortgelijke opbrengsten en de kosten van fondswerving na aftrek van de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen en de kosten van beheer en administratie. Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten uit eigen fondsenwerving Onder baten uit eigen fondswerving wordt verstaan de opbrengst van legaten, opbrengsten uit acties, ontvangen donatiegelden en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt ontvangen. Legaten en toegezegde schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Toerekening uitvoeringskosten eigen organisatie Beheer en administratie De kosten beheer en administratie worden gevormd door de kosten die de stichting maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en welke niet kunnen worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Uitvoeringskosten Bij de toerekeningmethoden van de uitvoeringskosten van de eigen organisatie is de volgende verdeelsleutel gebruikt: Kostensoort Toelichting Personeelskosten De personeelskosten en overige personeelskosten zijn toegerekend op basis van de geschatte tijdsbesteding per kostenplaats waarop deze betrekking hebben. De personeelskosten m.b.t. directie, financiën en personeelszaken zijn toegerekend aan beheer en administratie. Kantoor-, advies-, De kantoor-, advies- en overige algemene kosten zijn naar rato van de verdeling bestuurs- en reis- en van de personeelskosten toegerekend. Uitzondering hierop zijn de administratie-, overige algemene kosten accountants- en algemene advieskosten welke volledig aan beheer en administratie zijn toegerekend. Bankkosten De kosten van het betalingsverkeer zijn voor driekwart toegerekend aan kosten eigen fondsenwerving en voor een kwart aan kosten voor beheer en administratie. Kosten donateurs, De kosten voor het behouden van bestaande en acquisitie van nieuwe donateurs, publieksvoorlichting de kosten voor de donateuradministratie, de kosten voor publieksvoorlichting en publicatie en promotie alsmede de kosten voor publicatie en promotie zijn allen direct toegerekend aan de kostenplaats waar deze betrekking op hebben. De verdeling van de uitvoeringskosten van de eigen organisatie naar fondsenwerving, voorlichting en campagnes is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Jaarrekening - 69 Pagina 68

Pagina 70

Scoor meer met een web winkel in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden weekbladen online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication