TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 13. Baten uit eigen fondsenwerving 2012 € Donaties en giften Nalatenschappen 5.763.678 1.990.019 7.753.697 14. Overige baten 2012 € Ontvangen bankrente 15. Personeelskosten 2012 € Bruto salarissen Sociale lasten werkgever Pensioenpremies Uitkering ziekteverzuimverzekering 736.561 114.679 55.596 906.836 -13.710 893.126 16. Overige personeelskosten 2012 € Ingehuurde krachten Reis- en verblijfkosten Congreskosten Overige personeelskosten 61.265 24.657 7.276 27.862 121.060 2011 € 199.034 29.244 9.781 30.449 268.508 2011 € 536.221 75.001 34.420 645.642 -36.980 608.662 13.794 2011 € 5.620 2011 € 5.845.908 167.528 6.013.436 76 - jaarverslag 2012 Pagina 75

Pagina 77

Voor clubbladen, online club bladen en cursussen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw folders.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication