Hoofdstuk 4 Besturen en toezicht houden 4.1 Bestuursmodel Bij WSPA Nederland is de functie van ‘besturen’ belegd bij de directeur en die van ‘toezicht houden’ bij de Raad van Toezicht (zie ons organogram). De directeur bepaalt het beleid en stelt de financiële richtlijnen vast, onder supervisie en na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers, de uitvoerders, van de organisatie. De Raad van Toezicht staat de directie met advies bij. De raad ziet integraal toe op beleidsbepaling en -uitvoering en op de algemene gang van zaken. Hij benoemt, schorst en ontslaat de directeur en bewaakt de identiteit van WSPA Nederland. Belangenverstrengeling? De statuten van WSPA Nederland bevatten – conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen – diverse bepalingen om belangenverstrengeling te voorkomen “tussen de stichting, de directeur, haar medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht.” Leden van de Raad van Toezicht mogen bijvoorbeeld niet ook medewerker van de organisatie zijn. En zij en de directeur moeten hun nevenfuncties melden. Als een tegenstrijdig belang lijkt te ontstaan, moet de directeur of een lid van de Raad van Toezicht dit meteen aangeven bij de (overige) leden van de Raad van Toezicht. Deze beslissen of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. De betrokkene zelf neemt aan dit proces niet deel. Tot nu toe heeft zich nooit een (mogelijke) verstrengeling van belangen voorgedaan. 4.2 Planning en control Onze organisatie bewaakt de inzet van het geld van donateurs consciëntieus. Het dient zo effectief en efficient als maar kan te worden besteed. Daarom plannen, monitoren en evalueren we ons werk voortdurend. Wie ziet toe op de geldstroom? De directeur is verantwoordelijk voor de geldbesteding. Hij ziet toe op de juistheid en zorgvuldigheid ervan via financiële maandrapportages die hij bespreekt met zijn budgethoudende medewerkers. Daarnaast gebruikt hij protocollen voor de interne bedrijfsvoering die zaken regelen als beslissingsbevoegdheid en tekenbevoegdheid. Bijvoorbeeld: besluiten over het uitgeven van € 1.000 of meer mag alleen de directie nemen. Per kwartaal bekijkt de Raad van Toezicht een door de directeur gemaakte financiële forecast. Alle inkomsten en uitgaven tot dat moment staan er in, plus een verwachting voor de inkomsten en bestedingen de rest van het jaar. Via de penningmeester is de Raad van Toezicht ook nauw betrokken bij het opstellen van de jaarrekening en het budget. Een onafhankelijke accountant beoordeelt onze financiën en administratieve organisatie na afloop van het jaar. De accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Besturen en toezicht houden - 21 Pagina 20

Pagina 22

Heeft u een folder, pagegangster of web relatiemagazines? Gebruik Online Touch: editie online uitgeven.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication