5. Liquide middelen 31-12-2012 € Kas ING Bank N.V. Triodos Bank N.V. 295 1.217.104 184.848 1.402.247 31-12-2011 € 0 1.100.050 145.448 1.245.498 De richtlijn van Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) geeft een handreiking over de wijze waarop goede doelen om dienen te gaan met de liquidie middelen die worden aangehouden als reserve. WSPA heeft ervoor gekozen om de liquide middelen niet af te storten in beleggingsvormen, maar aan te houden op direct opeisbare bankrekeningen en voldoet derhalve aan de richtlijn van het VFI. 6. Continuïteitsreserve 31-12-2012 € Saldo per 1 januari Toevoeging Saldo per 31 december 1.037.413 280.587 1.318.000 31-12-2011 € 1.029.000 8.413 1.037.413 Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen acht het bestuur het gewenst om een deel van het Vrij besteedbare vermogen te bestemmen als Continuïteitsreserve. Voor de bepaling van de hoogte van de Continuïteitsreserve richt de stichting zich naar de richtlijn van Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De richtlijn staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie. De definitie van de werkorganisatie is volgens de VFI code: “Kosten eigen personeel (zowel voor de werving als voor de doelstellingsuitvoering), huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten voor fondsenwerving, alsmede de kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten”. De kosten van de werkorganisatie bedroegen over 2012 circa € 1.318.000,- De continuïteitsreserve is vastgesteld op € 1.318.00,-, ofwel 1,0 keer de kosten van de werkorganisatie. WSPA streeft naar het aanhouden van een reserve met een grootte van 1,0 keer de kosten van de werkorganisatie en blijft hiermee ruim binnen de norm van de VFI. 7. Overig reserves 31-12-2012 € Saldo per 1 januari Onttrekking Saldo per 31 december 74 - jaarverslag 2012 177.768 -148.562 29.206 31-12-2011 € 177.768 0 177.768 Pagina 73

Pagina 75

Voor reclamefolders, online verenigingsbladen en catalogussen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw weekbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication