1. Inhoudelijk zijn de volgende beoordelingen en evaluaties gemaakt: a. activiteiten van de organisatie in relatie tot doelen. i. Financieel doel ruimschoots gehaald. Beste resultaat ooit van WSPA Nederland mede door hoge inkomsten en kostenbesparingen. Fantastisch dat we zoveel geld kunnen inzetten voor de dieren. Fondsenwervende processen zijn onder controle gebracht. Zie de realisatiecijfers afgezet tegen de begroting 2013. ii. Campagnedoelen: genuanceerd beeld. 1. Zuivelcampagne verloopt langzaam, kleine stapjes voorwaarts. We hebben wel een positie opgebouwd in de zuivelindustrie 2. Compassionate traveller campagne (Stap van de olifant af) groot succes iii. Communicatiedoelstellingen: zowel bij massamedia als in sociale media was sprake van meer vermeldingen van ons werk. De vooruitgang is erg langzaam en de toegang tot radio en televisie is nog altijd vrijwel nihil. iv. Aandachtspunten in de organisatie: programma’s, fondsenwerving en communicatie werken te onafhankelijk van elkaar. Het bij elkaar brengen van deze disciplines is een doel voor 2014. b. Introductie van het Europees kantoor op locatie van het kantoor van WSPA NL: is vloeiend verlopen. Biedt voordelen voor zowel het Europees als voor het Nederlands kantoor. c. Beoordeling toekomstige ontwikkelingen i. Fondsenwerving 1. De economische crisis raakt ons vooralsnog niet 2. Het succes van fondsenwerving is grotendeels toe te schrijven aan uitstekende inkomsten uit nalatenschappen. Overige inkomsten lopen iets terug. 38 - jaarverslag 2013 3. Vernieuwing is noodzakelijk. We zijn al even op zoek naar nieuwe wervingsmethoden maar hebben die nog niet gevonden. Enkele instrumenten zoals straatwerving en telemarketing lijken hun langste tijd te hebben gehad. 4. In 2014 leggen we een sterk accent op fondsenwervende campagnes en het vinden van effectieve wervingsinstrumenten. Daarnaast zullen we de bindingsinstrumenten, onder meer het magazine, vernieuwen zodat onze donateurs op een prettige, laagdrempelige manier worden betrokken bij ons werk. ii. Dierenwelzijn 1. Om een zo groot mogelijke impact te hebben, zullen campagnes in toenemende mate op Europees niveau worden opgezet. Als je er immers in slaagt om iets op EU-niveau te realiseren, dan heeft dat onmiddellijk effect in niet 1 maar 28 landen. Daarnaast kijkt de rest van de wereld naar de EU en worden onze dierenwelzijnstandaarden gevolgd. 2. Om de schaalvergroting en intensivering van de industriële veehouderij, met alle gevolgen van dien voor het dierenwelzijn, te lijf te gaan, zullen meerdere campagnes op dit terrein worden opgezet. 3. Het importeren van exotische dieren als huisdier neemt nog steeds toe. Een onwenselijke ontwikkeling die moet worden tegengegaan, net als de exploitatie van in het wild levende dieren in verre landen, bijvoorbeeld in de toeristenindustrie. 4. In Oost-Europa worden op grote schaal zwerfhonden gedood, vaak op een vreselijke wijze. WSPA is eind 2013 campagneactiviteiten begonnen om dit tegen te gaan. Pagina 37

Pagina 39

Heeft u een mailing, modern media of eonderwijs catalogi? Gebruik Online Touch: handleiding converteren naar een digitale publicatie.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication